SPÓŁKA MED-GALICJA S.A. Z POWODÓW EKONOMICZNYCH ZREZYGNOWAŁA Z REALIZACJI PONIŻSZEGO PROJEKTU.

____________________________________________________________________________________

PROJEKT: EGZOSZKIELET GALIO-OPTIMUS EVOLUTION - INNOWACYJNY INSTRUMENT POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WTÓRNYMI DYSFUNKCJAMI CHODU

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , lata 2014 -2020;

Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"

Projekt zakłada prace badawczo-rozwojowe mające na celu pozyskanie wiedzy i umiejętności do opracowania nowego produktu -

nowoczesnego spersonalizowanego egzoszkieletu Galio-Optimus Evolution dedykowanego dla osób niepełnosprawnych z tzw.

wtórnymi dysfunkcjami chodu oraz prace rozwojowe mające na celu testy uzyskanych parametrów koniecznych do wdrożenia na rynek ww. produktu. W ramach projektu przewidziano 3 rodzaje badań przemysłowych:

 

1. Badania materiałowe obciążeniowe – aluminium vs. wł. węglowe

2. Badania nad opracowaniem układu sterowania i napędu egzoszkieletu Galio-Optimus Evolution

3. Badanie medyczne dotyczące analizy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w celu odwzorowania ruchu stawowego oraz eliminacji zwyrodnień i utrzymania prawidłowości postawy.

 

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe dotyczące funkcjonalności elementów składowych oraz prototypu pod kątem Mechatroniki ruchu - analiza długości kroku i szybkość chodzenia oraz funkcjonowania opracowanych rozwiązań.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest: Opracowanie innowacyjnego Ezgoszkieletu umożliwiającego samodzielne poruszanie i przemieszczanie się w pozycji pionowej dla osób z wtórnymi dysfunkcjami chodu. Główny problem dotyczący rehabilitacji i funkcjonowania ww. osób polega na tym, iż osoby niepełnosprawne nie mają możliwości pionizacji postawy. W życiu codziennym brak pionizacji postawy często uniemożliwia przemieszczanie się, dodatkowo zawsze obniża komfort życia. Ezgoszkielet Galio-Optimus Evolution stanowi optymalne rozwiązanie ww. problemu. Dzięki swej innowacyjnej konstrukcji zarówno materiałowej jak i funkcjonalnej pozwala na pionizację i przemieszczanie się w pozycji pionowej i zapewnieniem tzw. ruchu naturalnego. W związku z powyższym rezultatem niniejszego projektu będzie wdrożenie na rynek optymalnego instrumentu leczenia, rehabilitacji oraz wspomagania osób z wtórnymi dysfunkcjami chodu generowanymi zarówno przez choroby neurologiczne, wady wrodzone, jak i wypadki. 

 

PLANOWANE EFEKTY

W podsumowaniu należy podkreślić, iż finalnym rezultatem projektu będzie wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu Egzoszkieletu Galio-Optimus Evolution stanowiącego odpowiedź na występującą na rynku potrzebę: Projekt przewiduje, że wyniki prac rozwojowych będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 

Egzoszkielet Galio-Optimus Evolution stanowi innowację produktową w skali światowej (globalnej), obecnie nigdzie na świecie nie występuje produkt z możliwością samodzielnego i ciągłego wykorzystania przez osoby niepełnosprawne z wtórną dysfunkcją chodu. Jedyne dostępne opcje to godzinowe formy rehabilitacji w obecności rehabilitanta. Ww. egzoszkielet wprowadzony na rynek przez firmę Med-Galicja cechuje zastosowanie rozwiązań o najwyższym poziomie innowacyjności.

 

Przyjęte parametry:

a) lekkość wagi urządzenia nie przekraczająca 15% masy ciała użytkownika,

b) odwzorowanie ruchu naturalnego,

c) samodzielność obsługi i ciągłość użytkowania,

d) dostępność cenowa dla indywidualnego użytkownika,

e) personalizacja urządzenia dla każdego użytkownika.

 

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe posłużą do wprowadzenia na rynek produktu o najwyższym stopniu innowacyjności zarówno pod kątem materiałowo-konstrukcyjnym, operacyjno-funkcjonalnym, jak również użytkowym i cenowym. Cechującym się najwyższym stopniem jakości oraz podnoszącym komfort życia osób niepełnosprawnych z wtórnymi dysfunkcjami chodu. Żadne z występujących na rynku rozwiązań nie posiada parametrów i zastosowań przewidzianych przez Wnioskodawcę. Nie występuje produkt umożliwiający pionizację i poruszanie się z zachowaniem postawy pionowej dla osób z wtórnymi dysfunkcjami chodu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 095 227,38 ZŁ                    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 434 857,89 ZŁ