AKCJONARIAT

Tabela: Struktura akcjonariatu MED-GALICJA S.A.

Akcjonariusz      

Liczba akcji i głosów na WZ

Udział w kapitale
zakładowym
i głosach na WZ

  Aleksander Górny

4 002 918

27,03%

  Kazimierz Stafin

1 851 641

12,50%

  Krzysztof Bartuś

1 371 585

9,26%

  Wojciech Ozga wraz z osobą
  blisko związaną*

1 090 948

7,37%

  Pozostali

6 491 828

43,84%

     

 Razem

14 808 920

100%

 

 

* Bezpośrednio Wojciech Ozga posiada 890 948 akcji, uprawniających do 6,02% głosów na WZ Emitenta.