WALNE ZGROMADZENIA


2019

Raport bieżący 3/2019
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gilowicach _34-322, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect "

 

Download
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczaj
Adobe Acrobat Document 168.5 KB
Download
MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne
Adobe Acrobat Document 136.4 KB
Download
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nad
Adobe Acrobat Document 89.3 KB
Download
MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez o
Adobe Acrobat Document 102.0 KB
Download
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajne
Adobe Acrobat Document 197.3 KB
Download
MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez o
Adobe Acrobat Document 112.6 KB
Download
MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa g
Adobe Acrobat Document 112.9 KB
Download
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03
Adobe Acrobat Document 197.2 KB
Download
MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa
Adobe Acrobat Document 169.5 KB

2018

Raport bieżący ESPI 1/2018:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.  

         

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków.

 

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.

 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

 

16. Wolne wnioski.

 

17. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

 

Osoby reprezentujące spółkę:  Aleksander Górny - Prezes Zarządu

 

Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGC 1 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.20
Adobe Acrobat Document 127.6 KB
Download
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018.pdf
Adobe Acrobat Document 119.5 KB
Download
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.p
Adobe Acrobat Document 61.4 KB
Download
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez oso
Adobe Acrobat Document 68.4 KB
Download
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez oso
Adobe Acrobat Document 69.2 KB
Download
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glo
Adobe Acrobat Document 258.1 KB

2017

Download
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16  listopada 2017 r.
Raport bieżący nr EBI 13-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 58.4 KB
Download
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16  listopada 2017 r.
Raport bieżący ESPI 11-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 38.7 KB

 

Raport Bieżący ESPI nr 9/2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.

 

 

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 listopada 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3. Sporządzenie listy obecności.

 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

5. Przyjęcie porządku obrad.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa oraz wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę: Aleksander Górny - Prezes Zarządu

 

 

 

Download
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.2017
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.20
Adobe Acrobat Document 104.5 KB
Download
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017.pdf
Adobe Acrobat Document 111.4 KB
Download
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 16.11.2017
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 1
Adobe Acrobat Document 36.1 KB
Download
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017
Adobe Acrobat Document 79.8 KB
Download
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZ 16.11.2017
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa gl
Adobe Acrobat Document 83.5 KB

Raport bieżący ESPI nr 4/2017
Data: 2017-06-02

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść: Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o
ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę: Aleksander Górny - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny - Prezes Zarządu

Download
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
MGC 1 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.20
Adobe Acrobat Document 353.9 KB
Download
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017.pdf
Adobe Acrobat Document 278.1 KB
Download
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.p
Adobe Acrobat Document 198.5 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez oso
Adobe Acrobat Document 218.0 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez oso
Adobe Acrobat Document 354.9 KB
Download
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MGC 6 Formularz do wykonywania prawa gło
Adobe Acrobat Document 221.6 KB
Download
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
Spawozdanie Rady Nadzorczej 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 638.0 KB

2016

Raport bieżący nr 3/2016
Data: 2016-06-02


Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę:

Aleksander Górny - Prezes Zarządu

Download
MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołan
Adobe Acrobat Document 344.2 KB
Download
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016
MGC_projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016.pdf
Adobe Acrobat Document 565.1 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne
MGC pełnomocnictwo udzielane przez osoby
Adobe Acrobat Document 268.8 KB
Download
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MGC Formularz do wykonywania prawa głosu
Adobe Acrobat Document 196.8 KB
Download
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
Adobe Acrobat Document 173.6 KB
Download
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
Raport - Rada Nadzorcza 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

2015