WALNE ZGROMADZENIA


2017

Raport bieżący ESPI nr 4/2017
Data: 2017-06-02

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść: Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o
ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę: Aleksander Górny - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny - Prezes Zarządu

Download
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
MGC 1 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.20
Adobe Acrobat Document 353.9 KB
Download
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017.pdf
Adobe Acrobat Document 278.1 KB
Download
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.p
Adobe Acrobat Document 198.5 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez oso
Adobe Acrobat Document 218.0 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez oso
Adobe Acrobat Document 354.9 KB
Download
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MGC 6 Formularz do wykonywania prawa gło
Adobe Acrobat Document 221.6 KB
Download
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
Spawozdanie Rady Nadzorczej 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 638.0 KB

2016

Raport bieżący nr 3/2016
Data: 2016-06-02


Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę:

Aleksander Górny - Prezes Zarządu

Download
MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołan
Adobe Acrobat Document 344.2 KB
Download
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016
MGC_projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016.pdf
Adobe Acrobat Document 565.1 KB
Download
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne
MGC pełnomocnictwo udzielane przez osoby
Adobe Acrobat Document 268.8 KB
Download
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MGC Formularz do wykonywania prawa głosu
Adobe Acrobat Document 196.8 KB
Download
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
Adobe Acrobat Document 173.6 KB
Download
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
Raport - Rada Nadzorcza 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

2015