PFRON - DOTACJE


Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego aby przełamać bariery architektoniczne, techniczne i komunikacyjne to skontaktuj się z pracownikami naszych sklepów firmowych. Przekażemy niezbędne informacje potrzebne do otrzymania dofinansowania lub prosimy o samodzielne zapoznanie się z kryteriami formalnymi.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PFRONLikwidacja barier

Aby przełamać bariery architektoniczne, które w wielu wypadkach całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do miejsc potrzebnych w normalnym funkcjonowaniu, podejmowane są działania zmierzające do likwidacji barier, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej, na którą składa się urbanistyka, architektura, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.

1. Likwidacja barier architektonicznych - polega na wykonaniu inwestycji, które będą umożliwiały udostępnianie przestrzeni architektonicznej.

2. Likwidacja barier technicznych - to inwestycje w sprzęt techniczny, który pozwali osobom niepełnosprawnym na poprawę samodzielnego funkcjonowania.

 

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się - to odpowiednie inwestycje, które mają umożliwić osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi.

 

Jeśli likwidacja powyższych barier związana jest  z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych oraz jeśli ich realizacja umożliwi lub w zdecydowanym stopniu ułatwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem to można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery, lub posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

O dofinansowanie na likwidację barier technicznych i barier w komunikowaniu się, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
 

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

  • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PEFRON,
  • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,
  • mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie. Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 
80% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.